Bądź na bieżąco

Polub nas na Facebook'u

Instagram

Obserwuj nas na Instagramie

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa sposób funkcjonowania Sklepu internetowego pod nazwą Meble „Claudia” znajdującego się pod adresem internetowym www.mebleclaudia.pl (zwanego dalej „Sklepem”) oraz warunki korzystania z usług oferowanych przez Sklep. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

 2. Właścicielem Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.mebleclaudia.pl jest Tomasz Kulawik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Kulawik “Meble Claudia”, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej numer NIP 6761058855, numer REGON 351349788 z siedzibą przy ulicy Krakowskiej 38, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, zwany dalej „Sprzedawcą”. Do przedsiębiorcy należy adres poczty internetowej biuro@meble-claudia.pl oraz numer telefonu 504 231 216.

 3. Klient korzystając z usług Sklepu potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na postępowanie zgodne z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 4. Administrowanie danymi osobowymi odbywa się w oparciu o przepisy obowiązującego powszechnie prawa oraz znajdującą się na stronie Sklepu Politykę Prywatności.

 5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  1. Oferta

 1. Oferta Sklepu i Regulamin skierowane są do osób fizycznych, osób prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej zdolnych do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polski zwanych dalej „Klientami”.

 2. Do skorzystania z usług Sklepu konieczne jest dysponowanie następującym wyposażeniem:

  a. komputer PC;

b. łącze internetowe;

c. aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub IE;

d. zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;

f. aktywne konto e-mail

albo

telefonem komórkowym, tabletem lub innym urządzeniem z dostępem do Internetu

 1. Towary oferowane w Sklepie to meble, akcesoria wyposażenia wnętrz oraz meble wykonywane według projektu Klienta.

 2. Sklep umożliwia skorzystanie z usług:

  1. Newsletter: polegającej na świadczonym drogą elektroniczną bezpłatnym przesyłaniu Klientowi i informacji handlowej i promocyjnej. Klient przystępuje do korzystania z usługi w momencie podania adresu poczty elektronicznej i wyrażenia chęci otrzymywania wiadomości poprzez zaznaczenie właściwego pola na stronie Sklepu. Klient może zrezygnować z usługi w każdym momencie.

  2. Konto: polegającej na świadczonym drogą elektroniczną utrzymywaniu konta w Sklepie. Klient zakłada konto poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym danych teleadresowych (dostępnego po wciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”). Usługa ta świadczona jest od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej rejestrację. Klient może usunąć konto w każdym momencie.

  3. Sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe.

 4. Ceny towarów są wyrażone w Złotych Polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

 5. Promocje na oferowane w Sklepie towary nie podlegają łączeniu.

III. Składanie Zamówienia

 1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz w sklepie stacjonarnym znajdującym się przy ulicy Piłsudskiego 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 2. Klient może zawierać z Usługodawcą umowę za pomocą Sklepu internetowego przez całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia, natomiast realizacja zamówień odbywa się w dni robocze.

 3. Złożenie zamówienia polega na:

a) Zapoznaniu się z opisem towaru i jego ceną, i kliknięciu na przycisk „dodaj do koszyka”;

b) Zatwierdzeniu znajdującego się w koszyku towaru lub towarów i ceny dostawy;

c) Podaniu danych teleadresowych niezbędnych do dostarczenia towaru i akceptacji niniejszego Regulaminu lub zalogowaniu się, w przypadku Klientów posiadających konto w Sklepie;

d) Wyboru sposobu wysyłki;

e) Wyboru sposobu płatności;

f) Potwierdzenie przez Klienta złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty;

g) Dokonania płatności w terminie najpóźniej 7 dni od otrzymania wiadomości email potwierdzającej złożenie zamówienia;

 1. Zamówienie może być złożone przez Klienta również za pośrednictwem wiadomości email zawierającej niezbędne dane teleadresowe.

 2. Dane teleadresowe niezbędne do realizacji zamówienia stanowią: Imię i Nazwisko, Adres dostawy, Miasto, Kod pocztowy, Numer telefonu, Adres Email oraz w przypadku przedsiębiorców lub podmiotów niebędących osobami fizycznymi również dane konieczne do wystawienia faktury, a więc Numer NIP, nazwę firmy oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej.

 3. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży towarów utrzymują się do uiszczenia przez Klienta całości ceny za towar i dostawę.

 4. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności między przelewem bankowym, skorzystaniem z usług serwisu payu.pl

 5. Klient ma prawo dokonać płatności w systemie zaliczkowym, a więc wykonać przelew opiewający na przynajmniej 20% ceny w terminie maksymalnie 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia, resztę płatności zaś uiścić gotówką podczas odbioru.

 6. W razie niedokonania płatności lub wpłaty zaliczki w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o konieczności dokonania wpłaty oraz dodatkowym terminie do spełnienia świadczenia. Niedokonanie wpłaty przez Klienta w dodatkowym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia, o czym Klient poinformowany zostaje drogą mailową.

 7. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na użyty do składania zamówienia adres e-mail w wiadomości potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.IV. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty w przypadku korzystania z przelewu bankowego lub następnym dniu roboczym po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia w przypadku korzystania z serwisu payu.pl

 2. Sklep jest zobowiązany dostarczyć przesyłkę kupującemu w ciągu 30 dni od daty potwierdzenia zamówienia. Jeśli przesyłka nie została doręczona w tym czasie Klient ma prawo do odstąpienia od umowy niezależnie od przyczyn leżących po stronie Sklepu lub Dostawcy. Sklep zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej przez Klienta, włącznie z ceną dostawy w czasie 14 dni od otrzymania wiadomości o odstąpieniu. Postanowienie to nie obejmuje zamówień wykonywanych według projektu Klienta, których czas realizacji ustalany jest indywidualnie z Klientem.

 1. W przypadku zaistnienia po stronie Sklepu okoliczności uniemożliwiających realizację lub terminową realizację części lub całości zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Klient ma prawo do decyzji o anulowaniu zamówienia lub częściowej jego realizacji, lub obniżki ceny. Sklep zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej przez Klienta, włącznie z ceną dostawy w czasie 14 dni od otrzymania wiadomości o odstąpieniu lub części kwoty w przypadku otrzymania wiadomości o częściowym odstąpieniu.

 2. Paragon lub Faktura VAT są dołączane do każdej wysyłki.

V. Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej, transportem własnym Sprzedawcy lub poprzez bezpłatny odbiór osobisty.

 2. Sprzedawca odpowiada za towar do momentu dostarczenia go do Kupującego. W przypadku towaru transportowanego do Klienta własnym transportem Klienta lub za pośrednictwem wskazanej przez Klienta firmy innej niż proponowana przez Sprzedawcę, Sprzedawca odpowiada za towar do momentu wydania go do transportu Klientowi lub osobie wyznaczonej przez Klienta.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.

 4. Koszt dostawy doliczany jest do ceny towaru w momencie potwierdzania zamówienia. Kupujący ma prawo weryfikacji kosztów wysyłki.

 5. Ze względu na swoją specyfikę, oferowany towar objęty jest stosunkowo wysokim ryzykiem uszkodzenia w transporcie. W celu usprawnienia ewentualnej procedury reklamacyjnej Sprzedawca zachęca do dokładnego obejrzenia towaru w obecności pracownika firmy kurierskiej i sporządzenia protokołu szkody w przypadku jej wystąpienia.VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towaru poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej sprzedawcy biuro@meble-claudia.pl lub adres ul. Krakowska 38, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Konsument może w tym celu skorzystać z formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu.

 2. Klient powinien niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowyprzesłać towar do Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Termin ten nie obowiązuje, jeżeli Sprzedawca zobowiązał się do odbioru towaru od Konsumenta.

 3. Konsument ponosi koszt zwrotu towaru do Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy zwrócić pełną cenę towaru, wraz ceną dostawy (z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub innego sposobu na, na który strony się zgodziły, o ile nie wiąże się on dla Konsumenta z dodatkowymi kosztami.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta umowę uważa się za niezawartą.

 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a zwłaszcza:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,

że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. Jeśli na wyraźne żądanie Konsumenta Sprzedawca rozpocznie wykonywanie usługi lub towaru produkowanego zgodnie z wytycznymi Klienta w czasie, w którym Konsument ma prawo odstąpienia od umowy, a Konsument podejmie decyzję o wykonaniu tego prawa, przysługuje mu zwrot ceny pomniejszonej o koszty dotychczas poniesione przez Sprzedawcę.

VII. Reklamacje

 1. Sprzedawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, udziela Klientom będącym Konsumentami dwuletniej rękojmi za wady fizyczne lub prawne na zakupione w Sklepie towary.

 2. Reklamacja może zostać złożona w drodze wysłania wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@meble-claudia.pl, listu tradycyjnego na adres ul. Krakowska 38, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska lub pod numerem telefonu 504231216 lub za pomocą formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik do Regulaminu.

 3. Konsument w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia niezgodności towaru z umową ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy jeśli wada ma charakter istotny, jeśli zgłosi te niezgodność Sprzedawcy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta usunie wadę lub wymieni produkt na wolny od wadę. Ograniczenie tego nie stosuje się, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiony albo sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.

 4. Klient powinien wysłać reklamowany towar do Sprzedawcy na adres ul. Krakowska 38, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. W przypadku towaru, którego transport do Sprzedawcy nie jest możliwy, ze względu na jego naturę Klient proszony jest o udostępnienie towaru do wglądu Sprzedawcy. Klient nie ponosi kosztów związanych z transportem reklamowanego towaru.

 5. Sprzedawca niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, a nie dłużej niż w terminie 14 dni zobowiązuje się dokonać wymiany produktu na nowy, naprawy wady lub zwrotu ustalonych z Klientem kosztów.

 6. W razie nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta wraz z uzasadnieniem odrzucenia reklamacji.

 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami.

VIII. Rozwiązywanie sporów

 1. W przypadku zaistnienia sporów Sprzedawca sugeruje skorzystanie z polubownych metod ich rozwiązywania. W przypadku zaistnienia sporu z Klientem będących Konsumentem Sprzedawca proponuje skorzystanie z Mediacji przy Wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, właściwym dla siedziby Konsumenta lub skorzystanie z arbitrażu przy Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim, właściwym dla siedziby Konsumenta. W przypadku zaistnienia sporu z Klientem będącym przedsiębiorcą Sprzedawca proponuje rozwiązanie sporu w ustalonej przez strony instytucji mediacyjnej. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr znajduje sięinternetowa platforma rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Stanowi ona punkt kompleksowej obsługi pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Klientem będącym Konsumentem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Klienta.

 3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Klientem będącym przedsiębiorcą jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.IX. Postanowienia Końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany w zapisach Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od momentu poinformowania drogą mailową Klienta Sklepu o nowych zapisach. Klient, na zmienioną treść postanowień Regulaminu ma prawo do usunięcia konta w serwisie www. mebleclaudia.pl. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian w zapisach Regulaminu realizowane są w zgodzie z jego wcześniejszym brzmieniem.

 2. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają jakichkolwiek uprawnień Konsumentów przysługujących im na mocy powszechnie obowiązującego prawa.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polski przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, wraz z późniejszymi zmianami), Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, wraz z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2002 Nr 144, poz. 1204), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).


Proszę czekać...