Bądź na bieżąco

Polub nas na Facebook'u

Instagram

Obserwuj nas na Instagramie

K A R T A G W A R A N C J A

 1. Niniejsza karta gwarancyjna jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz.U. Nr 141, poz.1176 z późniejszymi zmianami ) i dotyczy jedynie sprzedaży produktów na rzecz konsumentów.

 2. Gwarancji udziela : Meble Claudia – Tomasz Kulawik z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Krakowska 38, zwanym dalej gwarantem.

 3. Gwarancja obejmuje produkty zakupione i użytkowane na terenie Polski, nabyte przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

 4. Podstawą złożenia reklamacji produktu w ramach umowy gwarancyjnej jest przedłożenie oryginału dokumentu zakupu, umożliwiającego ustalenie szczegółów produktu i okresu gwarancji. W przypadku braku dokumentu, gwarant uprawniony będzie do odmowy wykonania obowiązków gwarancyjnych.

 5. Gwarant zapewnia Kupującemu dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie oferowanych produktów pod warunkiem ich prawidłowego używania, zgodnego z ich przeznaczeniem oraz zachowaniem zasad prawidłowej konserwacji i używania.

 6. Gwarant udziela nabywcy 24 miesięcznej gwarancji, która obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 7. W przypadku wystąpienia wad w produkcie, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Sprzedawcy, bądź Gwaranta, w formie pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego wymagane dane: imię i nazwisko Kupującego, adres, telefon kontaktowy z Kupującym, kopię umowy/ dowodu zakupu, datę zakupu, dokładny opis wady, żądania Klienta

 8. O przyjęciu reklamacji do realizacji przez Gwaranta lub o ewentualnym uznania reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji. W sytuacjach wyjątkowych termin może zostać przedłużony o kolejne 7 dni o czym Kupujący zostanie powiadomiony.

 9. W przypadku, gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny Gwaranta usuwalna, świadczenie będzie realizowane przez naprawę u Kupującego na miejscu . Jeżeli charakter wady wymaga jej usunięcia w warunkach fabrycznych Kupujący zobowiązany jest do wydania wyrobu, albo jego części wymagających naprawy przedstawicielowi firmy wskazanej przez Gwaranta. O sposobie rozpatrzenia reklamacji decyduje Gwarant. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia Kupującemu wyrobu zamiennego na czas wykonywania obowiązków gwarancyjnych.

 10. Jeżeli Kupujący nie zezwolił serwisowi Gwaranta na wykonanie naprawy na miejscu, odmówił wydania go lub jego części do naprawy w warunkach fabrycznych, uniemożliwił dokonanie naprawy wad usuwalnych, uważa się że zrezygnował i zrzekł się wszelkich roszczeń tytułem gwarancji względem Gwaranta.

 11. Zwłoka w rozpatrzeniu reklamacji nie zachodzi, jeżeli przedstawiciel Gwaranta nie mógł dokonać oględzin reklamowanego produktu z przyczyn leżących po stronie Kupującego. Gwarant zobowiązany będzie do jednokrotnego ponowienia przystąpienia do wykonania obowiązków gwarancyjnych, z tym że bieg terminu wykonania obowiązków gwarancyjnych rozpocznie się od daty doręczenia takiego wniosku przez Klienta gwarantowi.

 12. Gwarant zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności, aby obowiązki gwarancyjne zostały wykonane w terminie trzydziestu dni od daty zgłoszenia reklamacji, z tym że termin załatwienia reklamacji nie może przekroczyć sześćdziesięciu dni. W szczególnych przypadkach, kiedy dotrzymanie terminu będzie niemożliwe bądź utrudnione z przyczyn niezależnych od Gwaranta ( okres Świąt i wakacji, niekorzystne warunki drogowe, odległość przekraczająca 200 km od siedziby Gwaranta ) lub za zgodą, albo na wniosek Kupującego , wykonanie obowiązków gwarancyjnych może nastąpić w terminie nie przekraczającym siedemdziesięciu dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego , za zgodą Kupującego.

 13. Udzielona gwarancja zapewnia użytkownikowi bezpłatne usunięcie wady wyrobu ujawnionej w czasie eksploatacji mebli, a wynikłych tylko i wyłącznie wskutek : a/ błędów konstrukcyjnych b/ ukrytych wad materiałów c/ błędów wykonania lub montaży fabrycznego Gwarancją nie są objęte : a/wady, uszkodzenia i braki elementów i akcesoriów widocznych podczas zakupu, b/ naturalne zużycie wyrobu w trakcie eksploatacji , c/ wady i uszkodzenia w wyniku, którego obniżono cenę produktu, d/ uszkodzenia wynikające z naprawy lub przeróbek wykonywanych przez kupującego, e/celowego uszkodzenia produktu i wywołanych nim wad , f/ uszkodzenia powstałego z powodu wadliwego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem produktu, g/ niewłaściwego i nieostrożnego transportu, przenoszenia i przesuwania mebli, niedbalstwa klienta, h/ mechanicznego uszkodzenia tkanin obiciowych, skór naturalnych, elementów drewnianych i lakierowanych przez użytkownika, i/ odbarwień na skutek stosowania niewłaściwych metod i środków konserwująco-czyszczących, j/ nadmiernego działania promieni słonecznych oraz ustawienia mebli w pobliżu źródeł ciepła, k/ wilgoci, l/uszkodzenia, zadrapania, rozdarcia i odbarwienia spowodowane przez użytkownika, a także zwierzęta domowe, ł/ wyłamane i wypchane dna skrzyni mebli tapicerowanych, szuflad i innych części, m/ meble wypoczynkowe, które posiadają dodatkową opcję typu: „funkcja spania okazjonalnego”, która jak sama nazwa wskazuje jest przeznaczona tylko i wyłącznie do korzystania z niej okazjonalnie i nie służy do codziennego i ciągłego korzystania z tej funkcji, m/ marszczenia i pofałdowania skór i tkanin, powstające w trakcie korzystania z mebla, będące następstwem używania , n/ używanie niezgodne z przeznaczeniem: siadanie lub stawanie na podłokietnikach, zagłówkach, krawędziach mebla, skakanie po meblu, o/ wszelkie odbarwienia tkanin i skór, a także drewna wynikające ze stosowania niewłaściwych środków do pielęgnacji i konserwacji w tym odbarwienia spowodowane przez farbujące ubrania i inne

 14. Ponadto gwarancją nie są objęte: a/ wszystkie cechy świadczące o naturalności użytego materiału w szczególności w odniesieniu do skór naturalnych i drewna, a które to świadczą o jego naturalności i prawdziwości i nie mogą być traktowane jako jego wady (grubość skóry naturalnej, różnice odcieni i struktury, miękkość, różnorodność tonacji oraz delikatność i rozciągliwość skóry naturalnej na poszczególnych elementach mebla , ), b/ tonacja odcieni, wynikająca z różnych serii produkcyjnych dla tkanin, skór naturalnych, płyt meblowych i innych komponentów użytych do wykonania wyrobu, c/ różnice w odcieniu w odniesieniu do wzorników dostępnych w salonie i w postaci plików JPG w odniesieniu do zakupionych mebli, d/ naturalne cechy tkanin obiciowych nie będące ich wadami: cieniowanie tkaniny będące swoistym efektem estetycznym wynikającym z układania się włókien oraz uzależnione od kąta padania światła, e/ odgniecenia się tkaniny powstające w wyniku ciężaru i ciepłoty osoby korzystającej , a także zużycia, f/ kolorystyka, sposób wybarwienia elementów drewnianych oraz naturalne usłojenie drewna w tym sęki, ułożenie słojów, g/ naturalne wycieranie się skóry naturalnej na szwach, h/ zapach wyrobu wynikający z zapachu surowców użytych do jego wykonania, i/ wady nie powodujące zmniejszenia walorów użytkowych i estetycznych wyrobu, j/ różnice w twardości siedziska i oparcia, a także różnice te wynikające w odniesieniu do mebli ekspozycyjnych, a dostarczonych do Klienta, które wynikają z tolerancji stosowanych materiałów, jak również naturalnego zużywania mebli ekspozycyjnych k/ zmniejszenie sprężystości siedziska w meblach wypoczynkowych w przypadku wyposażenia go o dodatkowe funkcje : spania, pojemników lub schowków, l/ zmian w miękkości oparcia, podłokietników i siedzisk, które są następstwem używania, ł/ rozbitych , porysowanych, ubitych i innych uszkodzonych elementów niezgłoszonych w momencie odbioru mebla, m/ zarysowań wynikających z normalnego użytkowania powierzchni roboczych, n/ zmiana barwy i odcieni mebli, w szczególności mebli drewnianych i fornirowanych, będących ich właściwością, a także na skutek działania promieni słonecznych i innych czynników naturalnych ( szczególności w odniesieniu dla orzecha amerykańskiego ! ), o/ gwarancji nie podlegają różnice w wymiarach rzeczywistych w stosunku do : - mebli katalogowych, - a także zamawianych . Dotyczy to przede wszystkim mebli i elementów miękkich, tapicerowanych wynikające z tolerancji dla tego typu wyrobu . Tolerancja wynosi +/- 5 cm, p/ wymagane jest wypoziomowanie mebli, a także właściwe zabezpieczenie we własnym zakresie przez Klienta elementów na których mebel stoi, tak by nie powodowały innych uszkodzeń np. podłóg / patrz zalecenia producentów podłóg i innych .

 15. Uszkodzenia nie objęte gwarancją, a możliwe do usunięcia mogą być usunięte odpłatnie.

 16. Meble ekspozycyjne zakupione przez Klienta nie podlegają reklamowaniu wszelkich śladów wynikających z eksploatacji mebla na ekspozycji, uszkodzeń mechanicznych i wynikłych w transporcie.

 17. W przypadku ujawnienia wady wyrobu objętego gwarancją i uznanej przez gwaranta, reklamacji podlega wyłącznie element w którym dana wada występuje. Po wykonaniu trzech bezskutecznych napraw tego samego wyrobu i gdy nadal występuje w nim wada, wyrób może być wymieniony na inny.

 18. Koszty jakie poniósł Gwarant wynikłe z powodu zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji ponosi Kupujący.

 19. ? Klient w naszym salonie zamawia mebel na podstawie wzorów mebli ekspozycyjnych –typowych. Jakakolwiek zmiana mebla dostosowująca go do własnych potrzeb, powoduje iż zamawiany mebel nie jest już meblem typowym/standardowym, a meblem na indywidualne zamówienie Klienta i podlega innym przepisom prawnym . Gwarant zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w wyglądzie mebla według własnych rozwiązań konstrukcyjnych, a które nie zostały ustalone z klientem.

 20. Przyjęcie karty gwarancyjnej, a następnie zgłoszenie reklamacji w trybie opisanym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszej karty gwarancyjnej.

 21. Przed podpisaniem gwarancji Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią umowy gwarancyjnej i zasadami prawidłowego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania mebla.

ŻYCZYMY ZADOWOLENIA Z NASZYCH MEBLI I DŁUGIEGO ICH UŻYTKOWANIA

ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI MEBLI

 1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i konstrukcją

 2. Meble należy użytkować i przechowywać w pomieszczeniach suchych, zamkniętych . Nie należy wystawiać mebli na zewnątrz i nie wolno narażać ich na działanie czynników zewnętrznych oraz bezpośrednie działanie promieni słonecznych .Nie należy ustawiać mebli w odległości mniejszej niż 1 m od czynnych źródeł ciepła / kominek, kaloryfer, grzejnik/, unikać wilgoci / zamoczenia, przemarzania/. Mebli nie należy ustawiać na wilgotnym/mokrym podłożu.

 3. W dniu odbioru mebli należy sprawdzić stan zakupuionych mebli, ich zgodność z zamówieniem, czy meble nie są uszkodzone, czy dołączone są wszystkie elementy.

 4. Przed przystąpieniem do użytkowania mebla, należy mebel wypoziomować, a także zabezpieczyć w kontakcie z innymi powierzchniami np. podklejenie nóg filcem jeżeli powierzchnia na której stoi tego wymaga.

 5. W trakcie użytkowania mebla niedopuszczalne jest jednostkowe i ciągłe uciskanie powierzchni mebla / skakanie po siedzisku mebli, obciążania przy składowaniu/przechowywaniu, siadania na częściach do tego nie przeznaczonych /podłokietnikach, zagłówkach, krawędziach bocznych i bokach/, stawania na meblu.

 6. W trakcie użytkowania mebli miękkich, tapicerowanych mogą pojawić się marszczenia i pofałdowania tkaniny, dające się wygładzić i rozprowadzić ręką.

 7. Należy dbać o równomierne użytkowanie całej powierzchni mebli / w tym siedzisk mebli, powierzchni blatów i innych / co pozwoli zapobiec ewentualnym różnicom w wyglądzie .

 8. Na meblach nie należy stawiać przedmiotów ostrych, gorących, a także unikać zalania wodą .

 9. Na drzwiach szaf nie należy wieszać odzieży i innych. Podczas otwierania używamy elementów do tego przeznaczonych: uchwyty szafek, uchwyty funkcji spania, prowadnice.

 10. Korzystając z dodatkowych funkcji mebli / spania, dodatkowych pojemników, szuflad/ należy wysuwać/ naciskać/ podnosić pociągając za uchwyty do tego przeznaczone. Dzieci nie powinny rozkładać dodatkowych funkcji bez opieki osób dorosłych.

 11. Konserwacja powierzchni mebli: - powierzchnie lakierowane – wyłącznie miękką, lekko wilgotną lub suchą szmatką - powierzchnie tapicerowane- należy najpierw odkurzyć przy użyciu miękkiej szczotki, następnie można przetrzeć wilgotną miękką szmatką przy użyciu wody lub wody z szarym mydłem, unikając nadmiernego namoczenia/ przelania. Nie zaleca się stosowania żadnych środków chemicznych, które mogą powodować trwałe uszkodzenia, odbarwienia i wpływać na jakość i żywotność tkanin w szczególności środki do skór ekologicznych, które powodują jej pękanie, łupienie się i osłabienie. – mebli fornirowanych nie zaleca się czyścić środkami natłuszczającymi typu: Pronto, które powoduje trwałe natłuszczenie warstw drewna, a tym samy uniemożliwia jego ewentualne odnowienie .

Podczas czyszczenia i konserwacji mebla nie należy pocierać skór naturalnych /tkanin/ ekoskór/ powierzchni drewnianych z dużą siłą i miejscowo, tak aby nie powstały uszkodzenia. Skóry naturalne wymagają konserwacji środkami do tego przeznaczonymi. Przed użyciem jakichkolwiek środków czyszczących i konserwujących przeznaczonych wyłącznie do mebli , zaleca się wykonanie próby w miejscu mało widocznym i stosowanie się do zaleceń producenta środka konserwującego.

 1. Dopuszczalne obciążenia mebli wiszących na ścianie / szafki i inne   

Pobierz karte gwarancyjną


Proszę czekać...